0.00 Kč

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.  Zpracovatel osobních údajů

Název společnosti: Microdent s.r.o. IČO: 28776275
Adresa sídla společnosti: 5. května 521, Turnov, PSČ: 511 01
Email: myslivcova@microdent.cz
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová značka: C 26680

II.   Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Klientů se Microdent s.r.o. řídí zejména těmito zásadami:

III.  Účel/y, rozsah a doba zpracování osobních údajů

1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje Klientů v tomto rozsahu:

2.  Microdent s.r.o. zpracovává osobní údaje Klientů pro tyto účely:

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro Microdent s.r.o. ze smluvního vztahu s Klientem (např. příprava smluvního vztahu, vykonávání obchodů, kontrola plnění smlouvy.) Microdent s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.

Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění archivačních povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:
i. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
ii. případně na základě právních předpisů, které výše uvedené předpisy nahrazují.

Microdent s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Společnost Microdent s.r.o. je oprávněna za tímto účelem pořizovat a uchovávat kopie všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů, které jí Klient poskytl, a to v souladu s příslušnou smlouvou a jejími přílohami a příslušnými právními předpisy. Společnost Microdent s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 2 tohoto článku v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je Klient povinen své osobní údaje společnosti Microdent s.r.o.  poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnout klientovi službu nebo produkt, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

V případě, že byl Klientem udělen společnosti Microdent s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro přímý marketing, naše společnost bude údaje zpracovávat pro zasílání komerčních i nekomerčních zpráv na poskytnutou e-mailovou adresu, následovné osobní údaje: jméno a příjmení, osobní e-mailová adresa

IV. INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Společnost Microdent s.r.o. může předat osobní údaje svých Klientů pouze orgánům státního dohledu, a dalším osobám, kterým je společnost Microdent s.r.o. povinna zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení., orgány dohledu, exekutory, notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.

Údaje Klienta pro účely přímého marketing nejsou sdílené se žádnými třetími stranami a jsou výlučně zpracovávané pro přímý marketing společnosti Microdent s.r.o.

V. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Microdent s.r.o. v rámci své činnosti získává osobní údaje:

VI.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Microdent s.r.o. zpracovává osobní údaje Klienta automatizovanými prostředky a manuálně.

VII.  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu trvání smlouvy.

VIII.  Práva subjektu údajů

Právo přístupu k osobním údajům

Klient je oprávněn požádat Microdent s.r.o. o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.


Právo na opravu osobních údajů

Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Společnost Microdent s.r.o. je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů

Klient je oprávněn v případě porušení povinností společností Microdent s.r.o. týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat společnost Microdent s.r.o., aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je společnost Microdent s.r.o. povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů).

Soubory "Cookies" na webové stránce společnosti

Společnost Microdent s.r.o. používá na své webové stránce nextdent.cz soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory sestávající z řady čísel a písmem, které se ukládají na pevný disk Klientova počítače prostřednictvím webového prohlížení a zároveň dokáží jednoznačně identifikovat počítač a IP adresu Klienta.
Společnost Microdent s.r.o. využívá soubory cookies při analýze použití webových stránek nástrojem Google Analytics. Účelem je statistická analýza webových stránek. Webovou stránku společnosti Microdent s.r.o. lze prohlížet i bez souborů cookies, ale v tomto případě může být částečně omezená její funkčnost. Klientům doporučujeme, aby ve svém prohlížeči soubory cookies neblokovali. V případě zamezení ukládání souboru cookies na počítač je nutné, aby Klient změnil nastavení prohlížeče. Soubory cookies Klient může kdykoliv odstranit anebo se v případě určitého nastavení prohlížeče ani nebudou ukládat.

Aktualizováno dne 17.01.2022


Next Dent ČR a SR

info@nextdent.cz

+420 774 949 610

 

Tato webová stránka používá cookies

Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak to na našem webu žije? Více zde